Патријарх Павле

Изреки:

– Човекот не може да го избере времето во коешто ќе се роди и живее; од него не зависи ниту од кои родители, ниту од кој народ ќе се роди; но, од него зависи како ќе постапува во даденото време: дали како човек или како нечовек, без разлика во кој народ и од кои родители!

Continue reading “Патријарх Павле”