Митрополит на Месогеа и Лавреотики Николај*: „Поинаква логика“!

Потребно е да ги најдеме нашите излези, нашите премини, да ја откриеме „поинаквата логика“. И, тоа не е тешко! Самата неорганска природа, нејзините најпрефинети тајни, ги заштитува со метафизичката логика. Се брани, наспроти суровоста на нужноста и на сетилата, со механизми кои откриваат закони и начела спротивни на природната логика. Така, во микрокозмосот, детерминизмот станува неодреденост и несигурност (теоријата на Heisenberg); а, во макрокозмосот апсолутноста на семоќта на големите димензии се пројавува како релативност (теоријата на релативноста).

Continue reading “Митрополит на Месогеа и Лавреотики Николај*: „Поинаква логика“!”