Никос А. Мацукас: Логосите на битијата

Цврстата поврзаност, којашто постои помеѓу сетилниот и умствениот свет, па дури и помеѓу создадената и несоздадената природа, се воочува и на основа на нераскинливата поврзаност помеѓу логосите на битијата (λόγους των όντων) и создавачката воља на Троичниот Бог. Тука не станува збор за козмолошки или телеолошки доказ за постоењето Божјо, каков што го востанови ренесансата, вршејќи така влијание на многу места врз христијанската апологетика.

Continue reading “Никос А. Мацукас: Логосите на битијата”

Никос А. Мацукас: Култура

Ретко се грижиме да ја расчистиме смислата со една описна терминологија пред да ги развиеме нашите ставови во однос на одредена тема. Оттука и многупати несовладливите потешкотии, кога велиме дека учествуваме во дијалог.

Continue reading “Никос А. Мацукас: Култура”